Vůdcovství a postoje našeho srdce - Obsah

      Osm postojů srdce, které ničí naše vůdcovství

Aneb zralí vedoucí pracují na obnově svého srdce

Jer. 17:9 -10   9 Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? 10 Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činů.

1.  ZRANĚNÉ srdce - nevyřešené záležitosti minulosti

 • Neuzdravené zranění se táhne s námi daleko do budoucnosti
 • Příklady zranění v Bibli
 • Tamar ponížená svým bratrem Amnónem
 • Zranění a ponížení Abšalóma, vlastního bratra Tamar
 • Postoj Josefa k jeho bratřím
 • Důležitost jednání se zraněním

2.  Odmítnuté srdce (odmítnutí z minulosti)

A)  Odmítnutí je velmi ožehavá záležitost a musíme s ním jednat

B)   Příklady odmítnutí a jeho důsledky - Abšalóm a jeho odmítnutí otcem Davidem

C)   Důsledky Davidova odmítnutí a Abšalómovy nenávisti

 • Abšalóm se vzbouří proti svému otci a uchvacuje království
 • David si zachraňuje život potupným útěkem z Jeruzaléma, který končí občanskou válkou
 • Abšalóm je nakonec zabit, a David zůstává v hrozném rozpoložení
 • Přestože vyhrál válku o trůn, ztrácí důvěru svých vojevůdců

D)   Důsledky odmítnutí v našich životech

 • Příklady jednání s odmítnutím

3. Frustrované srdce (past neúspěchu a zklamání)

A)   Kain a Ábel Genesis 4:4

 • Frustrovaný Kain jedná v negativních emocích
 • My můžeme mít vládu nad frustrací

B)   Neúspěch a zklamání dokážou s člověkem pěkně zatočit

C)   Musíme si uvědomit, kým jsme a komu sloužíme v Kristu

D)   Nic nás nemůže odloučit od Boží lásky, pokud my sami nedovolíme

4.   Bojácné srdce (strach, obavy a nejistota)

A)   Strach, obavy a nejistota dokážou naši službu paralyzovat

B)   Příklady jednání v obavách a strachu

 • Jákob a Ezau
 • Áron na poušti u hory Choreb
 • Král Saul - ve strachu poslouchá lidi místo Hospodina

C)   Lidé, kteří mají strach a obavy, se nikdy naplno nevydají službě, do které jsou povoláni

D)   Strach a obavy ukazují na slabé spolehnutí na Boha

D)   Se strachem a obavami musíme ve svém životě aktivně jednat

5.   ZLOMENÍ - zlomené srdce

Nevyřešená zranění přinášejí zlomení našeho srdce

A)   Izmael a Izák Genesis 21:9-11

B)   Negativní okolnosti v životě, zrady a podrazy přátel nás mohou hodně poničit

C)   Příklad podpory v problému:

Barnabáš a jeho postoj k Pavlovi

Petr a jeho postoj k Pavlovi ... Skutky 15:12

D) Co se bude dít, pokud nedovolíme, aby nás Duch svatý uzdravil

 • Služba se zlomeným srdcem bude přinášet další zranění
 • Vše budeme řešit skrze tato zranění
 • Budeme neustále ve střehu a v obavách, že ta nepříjemná a negativní zkušenost znovu přijde
 • Začneme kolem sebe stavět hradby a budeme se izolovat

Svědectví

6. KONKURENCE - Soutěživé srdce

A) Soutěživost a konkurence v Božím království nemá místo

 • Opakem je postoj považování druhých lidí za přednější
 • Dále je to postoj pokory

B) Izák a Rebeka versus Jákob a Ezau

 • Izák měl rád Ezaua, protože rád jídal zvěřinu
 • Rebeka milovala Jákoba
 • Toto způsobilo katastrofu v rodině Izáka a dlouholeté odloučení

C)   Aplikace: Vedoucí si musí dávat pozor na to, aby nebyl v opozici vůči někomu, kdo je vedle něho lepší

D)   Příklad požehnání a spolupráce: Jónatan a David

 • Jónatan, přestože měl nárok na trůn, žehnal Davidovi, kterého vybral Hospodin
 • Vzniklo mezi nimi pevné a upřímné přátelství na život a na smrt

7.  VÝKON - Srdce orientované na úspěch a výkon

A)   Pavel jako perfekcionista Skutky 13:13

 • Pavel chtěl mít všechno dokonalé
 • Barnabášův postoj vůči Pavlovi a Markovi

B)   Vůdci orientováni na výkon a jejich postoj k druhým

C)   Vůdci orientováni na výkon a jejich postoj k samým sobě

D)   Náš úspěch však nesmí být postaven na tom, jak jsme dobří.

 • Stojíme na Boží milosti, a ne na našich schopnostech
 • Apoštol Pavel později zaujímá úplně jiný postoj 1. Korintským 15:10

 

8.  AMBICE - Srdce zaměřeno na ambice (nezdravá ctižádost)

A)   Každý z nás chce něco znamenat, někým být a něco dokázat.

 • Bůh to nezavrhuje, Jan 10,10
 • Pokud ale tato touha není zakotvená v Bohu, může nabýt velmi nezdravých rozměrů

A)   Příklady jednání v ambicích

 • Jan a Jakub
 • Příklad Abrahama, když se dostal do neshody s Lotem

B)   Ježíš nesnižuje to, že chceme být někým

 • Chce ale, abychom si srovnali priority ve svém životě
 • Ježíšovy ambice byly v tom, že pokorně sloužil lidem kolem sebe
 • I my se máme řídit Ježíšovými ambicemi